අම්මා

දස මාසයක් දුක්විඳ මා හැදු අම්මේ

ලේ කිරි කර පොවා මා දැඩි කළ අම්මේ

නිවසේ බුදුන් යැයි බුදු හිමි දෙසු අම්මේ

ඔබ පා යුග වඳිමි ආදර අම්මේ

තාත්තා

නැති බැරි කමක් මට නොදැනෙන නියායෙනි

දුක් කරදර මැදින් මා හැදු දයාවෙනි

හොඳ දරුවෙකු වෙන්න මට දුන් ඔවා මිණි

ඔබ පා යුග වඳිමි ආදර පියාණෙනි